Spreman investicioni plan sa projektima vrednim 35 milijardi EUR – Do kraja 2022. još 5 uredbi za OIE

Dalekovod struja
Spreman investicioni plan sa projektima vrednim 35 milijardi EUR – Do kraja 2022. još 5 uredbi za OIE

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i izmene Zakona o energetici su doneti u aprilu prošle godine. Nakon godinu dana primene, pitali smo Ministarstvo rudarstva i energetike o dosadašnjoj realizaciji, nedostacima, kao i o daljoj primeni ovih važnih zakona za energetsku tranziciju Srbije.

– Usvajanjem četiri zakona iz oblasti rudarstva i energetike, uključujući novi, potpuno moderan Zakon o korišćenju OIE, postavljeni su čvrsti temelji da se celokupan energetski sistem u narednom periodu transformiše u pravcu dekarbonizacije i klimatski neutralnog razvoja, a stvoreni su i uslovi za nove investicije u oblasti OIE. Ubrzo nakon usvajanja Zakona o korišćenju OIE, Ministarstvo rudarstva i energetike je pripremilo, a Vlada usvojila set podzakonskih akata u cilju što efikasnije primene i sprovođenja odredaba zakona – kažu za portal SRDA u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Kako su najavili, u izradi je strategija za razvoj energetike do 2040. sa vizijom do 2050. godine i nacionalni integrisani plan za klimu i energetiku.

– Spremili smo investicioni plan sa projektima vrednim oko 35 milijardi EUR, jer je neophodno da gradimo nove kapacitete, posebno one koji koriste obnovljive izvore. Trebalo bi da ubrzamo te procese i da zajedno radimo na realizaciji svih projekata u ovoj oblasti, jer ćemo zajedničkim radom i saradnjom brže doći do ostvarenja cilja, a to je da do 2050. budemo karbonski neutralni.

Kako bi se kompletirao zakonodavni okvir preostalo je usvajanje podzakonskih akata.

Iz Ministarstva su za naš portal najavili da će do kraja 2022. godine biti usvojena sledeća akta:

Uredba o preuzimanju balansne odgovornosti i kriterijumima za utvrđivanje likvidnosti organizovanog unutardnevnog tržišta sa modelom ugovora o preuzimanju balansne odgovornosti,

Uredba o modelu ugovora o fid-in tarifi,

Uredba o proizvođaču električne energije iz obnovljivih izvora energije i garanciji porekla,

Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača,

Uredba o podsticajnim merama za dostizanje udela obnovljivih izvora energije u saobraćaju.

Uredba o kvoti u sistemu tržišne premije za vetroelektrane, koja je stupila na snagu 20. novembra 2021, odredila je kvote za vetroelektrane odobrene snage 3 MW i više iznosi 400 MW. Koji su planovi za ostale vrste obnovljivih izvora?

– Ministarstvo rudarstva i energetike priprema trogodišnji plan sistema podsticaja u kome će se definisati okvirni vremenski plan održavanja aukcija, učestalost aukcija, očekivane nove kapacitete iz obnovljivih izvora energije koji će biti u sistemu podsticaja, ukupna podsticajna sredstva koja će se raspodeliti povlašćenim proizvođačima koji ostvare pravo na podsticaje u narednom periodu od tri godine, kao i vrste tehnologije koje će biti podržane u sistemu podsticaja.

Maksimalna otkupna cena za električnu energiju proizvedenu u vetroelektranama odobrene snage veće od 3 MW je 5,57 evrocenti/kWh. Investitori su izjavljivali da je ova cena niska i da nije realna. Da li će biti promene cene?

– U skladu sa Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije, Agencija za energetiku RS propisuje metodologiju za određivanje maksimalne otkupne cene i na osnovu te metodologije, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu u kojoj su planirane aukcije, objavljuje na svojoj internet stranici maksimalne otkupne cene za svaku vrstu i podvrstu elektrana za koju su propisane kvote – kažu u Ministarstvu i napominju da Ministarstvo na ovo nema uticaja jer je AERS je samostalni pravni subjekt i nezavisna od organa izvršne vlasti u obavljanju svojih poslova, kao i od drugih državnih organa i organizacija, pravnih i fizičkih lica koja se bave energetskim delatnostima.

Balansna odgovornost

Pitanje balansne odgovornosti donelo je sporenje među ključnim akterima u prethodnom periodu tako da je Uredba o balansnoj odgovornosti ostala na čekanju. Kako saznajemo u Ministarstvu u toku je postupak usaglašavanja nacrta ove uredbe sa članovima radne grupe.

– Iako je za Uredbu o preuzimanju balansne odgovornosti i kriterijumima za utvrđivanje likvidnosti organizovanog unutardnevnog tržišta urađen predlog, ista nije usaglašena sa EPS, EMS i investitorima.

Prve aukcije u trećem kvartalu 2022.

Prve aukcije za proizvođače energije dobijene iz obnovljivih izvora iz Ministarstva energetike su najavljene za kraj januara ove godine. Međutim, kako nam sada kažu u Ministarstvu “aukcije će biti objavljene u trećem kvartalu ove godine i svakako će se do kraja godine dodeliti premija, kroz istu aukciju“.

Koje su sve prepreke za održavanje aukcija?

– Nažalost, Ministarstvo rudarstva i energetike je svesno raznih interesa, potreba pojedinaca da kočenjem primene Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije ili razvijanju novih investicija u OIE sprečavaju zelenu energetsku tranziciju u Srbiji. Iako je Ministarstvo stvorilo sve uslove, sprečeno je usvajanje Uredbe o preuzimanju balansne odgovornosti i kriterijumima za utvrđivanje likvidnosti organizovanog unutardnevnog tržišta i zbog toga aukcije nisu objavljene. Bez obzira na sve prepreke, Ministarstvo će objaviti aukcije – kažu u Ministarstvu.

 

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama