Usvojen akcioni plan za sprovođenje programa upravljanja otpadom od 2022-2024.

otpad_voda
Usvojen akcioni plan za sprovođenje programa upravljanja otpadom od 2022-2024.

Vlada Srbije usvojila je Akcioni plan za period 2022-2024. godine za sprovođenje programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2021-2031.

Akcioni plan je dokument javne politike koji se usvaja radi operacionalizacije i ostvarivanja opšteg i posebnih ciljeva predviđenih Programom upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022 – 2031. godine.

Opšti cilj Programa je razvijanje održivog sistema upravljanja otpadom u svrhu očuvanja resursa i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, zdravlje ljudi i degradaciju prostora.

Kao posebni ciljevi istaknuti su:

1. Poseban cilj 1: Unapređen sistem upravljanja komunalnim otpadom kroz povećanu stopu reciklaže, smanjeno odlaganje biorazgradivog otpada na deponije i smanjeno odlaganje otpada na nesanitarne deponije;

2. Poseban cilj 2: Uspostavljen sistem održivog upravljanja opasnim i industrijskim otpadom;

3. Poseban cilj 3: Povećana stopa sakupljanja, ponovne upotrebe i reciklaže posebnih tokova otpada i efikasnije korišćenje resursa;

4. Poseban cilj 4: Ojačan kapacitet institucija u oblasti upravljanja otpadom i usklađena regulativa sa propisima EU.

Tekst dokumenta pogledajte ispod

Akcioni plan za period 2022-2024. godine za sprovođenje programa upravljanja otpadom 2021-2031.

 

 

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama