Beočinska cementara zbrinjava nereciklabilan otpad po svetskim standardima

Lafarge BFC Srbija

Foto: Lafarge BFC Srbija

Kompanije koje u svojoj proizvodnji stvaraju otpad često ne znaju šta će sa određenim vrstama otpada pa on završava na deponiji. Takođe i operateri – kompanije za upravljanje otpadom u tretmanu stvaraju određene vrste otpada koje ne znaju gde i kako da zbrinu, pa se i taj otpad deponuje.

Međutim, prema načelu hijerarhije upravljanja otpadom, deponovanje sledi na kraju, a pre toga taj otpad se može ponovo koristiti u cilju dobijanja energije. U Srbiji postoji mogućnost da se određene vrste otpada koriste kao alternativno gorivo u cementari Lafarge BFC Srbija, a pepeo koji se dobija se ugrađuje u strukturu proizvoda.

Lafarge BFC Srbija koristi sledeće vrste otpada kao alternativno gorivo:

  • Seckane gume i gumeno tehnički otpad
  • Selektovani komunalni i industrijski otpad
  • Otpadna ulja
  • Uljne muljeve
  • Emulzije.

Lafarge BFC Srbija koristi sledeće vrste otpada kao alternativni sirovinski materijal:

  • Granulisana zgura
  • Industrijski gips
  • Neopasan otpad na bazi krečnjaka
  • Livnički pesak
  • Građevinski otpad.

Kao gorivo u cementari u Beočinu može da se koristi svaki otpad koji nije reciklabilan, a zadovoljava zakonske kriterijume postavljene u Prilogu 9. Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada i zadovoljava tehničke uslove koji se definišu za svaki otpad posebno – kaže Marko Muhadinović iz kompanije Lafarge BFC Srbija.

Lafarge BFC Srbija

Foto: Lafarge BFC Srbija

U cementari se ne koristi sledeći otpad:
– Radioaktivni otpad
– Otpad koji sadrži azbest
– Otpad od eksploziva i municije
– Samoreaktivna, termički nestabilna jedinjenja, organski peroksidi koji imaju eksplozivna dejstva
– Medicinski otpad
– Cele baterije
– Električni i elektronski otpad
– Otpad nepoznatog ili nepredvidivog sastava
– Otpad sa niskom tačkom paljenja

Ko sve može da preda otpad kompaniji Lafarge i koja je procedura?

Otpad mogu da predaju sva pravna lica uz poštovanje svih zakona koji uređuju oblast zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Marko Muhadinović iz Lafarge BFC Srbija objašnjava proceduru za firme:

– Odgovorno lice iz Lafarge BFC Srbija vizuelno pregleda otpad i uzima uzorak otpada. Sprovodi se interna kvalifikaciona procedura, gde se procenjuje uticaj korišćenja tog otpada na bezbednost i zdravlje ljudi, životnu sredinu, na proces proizvodnje klinkera, na kvalitet klinkera. Ukoliko otpad može da se koristi u Lafarge BFC potrebno je da se uradi analiza otpada po Prilogu 9. Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada. Ukoliko otpad zadovolji kriterijume iz Pravilnika može da se pristupi definisanju komercijalnih uslova.

Cementna industrija u celom svetu teži sve većoj upotrebi alternativnih goriva za potrebe proizvodnje u cilju smanjivanja energetske zavisnosti od konvencionalnih fosilnih goriva i u cilju smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu. U cementari Lafarge u Srbiji sada je procenat zamene tradicionalnih goriva alternativnim oko 30%.

U ovoj kompaniji kažu da im je cilj da dostignu prelazak 100% na alternativna goriva. Da bi se taj cilj ispunio potrebno je da se postojeća zakonska regulativa uskladi sa propisima koji važe u EU.

– Procenat zamene fosilnih goriva alternativnim gorivima je u najrazvijenijim zemljama EU 80-100% i najčeće se koristi sortirani komunalni otpad i industrijski otpad. Kompanija Lafarge u zemljama u blizini u kojima posluje, kao što su Austrija, Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Bugarska, ostvaruje više od 80% supstitucije – navodi Muhadinović

Lafarge BFC Srbija

Foto: Lafarge BFC Srbija

U Srbiji smo uvek skeptični kada otpad treba da se koristi u energetske svrhe. Kakav uticaj na životnu sredinu ima korišćenje otpada kao goriva i koja je prednost u odnosu na upotrebu fosilnih goriva?

– Zbog svog tehnološkog postupka upotreba alternativnog goriva u cementnoj industriji ima pozitivan uticaj na životnu sredinu. Upotrebom alternativnog goriva – otpada u cementnoj industriji smanjuju se količine otpada koje završavaju na deponijama gde trajno kontaminiraju zemljište i vodu. Alternativna goriva imaju znatno niže emisione faktore CO2 od tradicionalnih goriva, tako da se njihovom upotrebom smanjuju emisije CO2, a osim emisija CO2 smanjuju se i emisije NOx – objašnjava Muhadinović.

***

Firme koje imaju otpad da predaju cementari mogu da se jave na sledeći kontakt:

Milan Raičević
Tel: +381 63 50 93 88
E-mail: milan.raicevic@lafarge.com

Koji sve otpad preuzima beočinska cementara možete pogledati na listi indeksnih brojeva OVDE

Izvor: Promo

 

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje