Subvencije u iznosu od 35.000 dinara po hektaru za proizvođače šećerne repe

Traktor šećerna repa
Subvencije u iznosu od 35.000 dinara po hektaru za proizvođače šećerne repe

Na sednici održanoj 3. novembra Vlada Srbije usvojila je Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine.

Uredbom je propisano da pravo na korišćenje finansijske podrške za šećernu repu imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (poljoprivredni proizvođači) pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalaze u aktivnom statusu i da su prijavili površine pod šećernom repom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, kao i da ne predstavljaju povezana lica u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Poljoprivredni proizvođači ostvaruju pravo na finansijsku podršku za šećernu repu u iznosu od 35.000,00 dinara po hektaru prijavljene i zasejane šećerne repe, a najviše do 500 hektara za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe.

Uredbom je predviđeno da finansijsku podršku poljoprivredni proizvođač ostvaruje preko proizvođača šećera registrovanog za obavljanje delatnosti proizvodnje šećera. Isplata se proizvođačima vrši srazmerno njihovom učešću u ukupnoj količini šećera proizvedenog iz šećerne repe roda 2023. godine u Republici Srbiji, utvrđenoj od strane poljoprivredne inspekcije.

Poljoprivredni proizvođač ima pravo na korišćenje finansijske podrške ako je celokupan ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporučio proizvođačima šećera, navedeno je u Uredbi.

Zahtev za odobravanje subvencija podnosi se na osnovu javnog poziva koji raspisuje Uprava za agrarna plaćanja. Javni poziv će biti objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Proizvođač šećera može podneti samo jedan zahtev za odobravanje finansijske podrške na osnovu jednog javnog poziva.

Uprava, na osnovu podnetog zahteva, utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom, rešenjem odobrava isplatu i nakon konačnosti rešenja daje nalog za prenos sredstava na račun proizvođača šećera, otvoren kod poslovne banke. Proizvođač šećera je dužan da ta sredstva isplati poljoprivrednim proizvođačima sa kojima ima zaključen ugovor o proizvodnji, otkupu i isporuci šećerne repe roda 2023. godine na njihov namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

Propisana je novčana kazna u iznosu od 300.000 dinara do 1.500.000 dinara za proizvođača šećera koji novac od subvencija ne prosledi proizvođaču šećerne repe.

Pogledajte Uredbu na linku ispod

UREDBA_O_FINANSIJSKOJ_PODRSCI_POLJOPRIVREDNIM_PROIZVODJACIMA_SECERNE_REPE_RODA_2023.pdf (srda.rs)

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama