Usvojen novi globalni okvir za hemikalije – za planetu bez štetnih posledica od hemikalija i otpada

hemikalije
hemikalije

Foto: unsplash

Posle višegodišnje pripreme i pregovaranja na 5. Međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama (ICCM5) organizovana od strane UNEP-a i nemačke vlade kao domaćina konferencije održanoj u Bonu u periodu od 25-29. septembra 2023, konačno je usvojen novi instrument pod nazivom “Globalni okvir za hemikalije – za planetu bez štetnih posledica od hemikalija i otpada”, saopštio je ALHem.

Ovaj okvir predstavlja nastavak prethodnog okvira poznatog pod imenom SAICM (Strateški okvir za međunarodno upravljanje hemikalijama).

Dokument predstavlja globalni politički okvir zasnovan na dobrovoljnoj osnovi u cilju bezbednog upravljanje hemikalijama kroz ceo životni ciklus, uključujući i fazu otpada. Ima mnogi širi pristup od postojećih međunarodnih konvencija koje se odnose na hemikalije i otpad, a karakteriše ga multisektorski pristup i učešće svih zainteresovanih strana (vlade zemalja, međunarodne organizacije, industrijski sektor, akademska zajednica, civilni sektor, itd).

Konferenciji je prethodio nastavak četvrte sednice Međusesijskog procesa (IP4.3), koja se održala od 23. do 24. septembra 2023. u Bonu. Udruženje Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) je učestvovalo na svim pripremnim sastancima i u cilju informisanja i upoznavanja domaće zainteresovane javnosti sa novim strateškim okvirom za bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom na globalnom nivou je organizovalo webinar 7. juna 2023. U cilju pripreme za međunarodnu konferenciju, nemačke nevladine organizacije su organizovale Konferenciju za civilno društvo 22.09. 2023. godine u Bonu u zgradi Saveznog ministarstva za životnu sredinu, očuvanje prirode, nuklearnu bezbednost i zaštitu potrošača Nemačke, na kojoj su učestvovale predstavnice ALHem-a i Ambasadora održivog razvoja i životne sredine iz Srbije.

Predstavnica ALHem-a Jasminka Ranđelović je prisustvovala na ICCM5 uz podršku EURENI projekta kojeg sprovodi konzorcijum sastavljen od nekoliko međunarodnih i evropskih nevladinih organizacija (HEJSupport, SSNC, GroundWork, EEB). Konferenciji je učestvovala i zvanična delegacija Srbije-načelnica Odeljenja za hemikalije u Ministarstvu zaštite životne sredine, Sonja Roglić, kao i Branislava Matić Savović iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut”. Od predstavnika nevladinog sektora iz Srbije, pored ALHem-a, učestvovala je i Anđelka Mihajlov iz Ambasadora održivog razvoja i životne sredine koja je i fokalna NVO SAICM organizacija.

Iako će svi usvojeni dokumenti Konferencije biti tek objavljeni u narednom periodu, nakon odgovarajuće obrade, zajedno sa izveštajem sa sastanka, ALHem je izneoo neke od najvažnijih postignutih rezultata:

Usvojena je Bonska Deklaracija za Globalni okvir za hemikalije na visokom nivou (eng. High-Level Declaration), kao i Globalni okvir za Fond za hemikalije, odnosno finansijski mehanizamkoji se zasniva na dobrovoljnoj bazi, vremenski ograničen i namenjen zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji, s obzirom da uspešna implementacija novog okvira zavisi od sigurnog i održivog finansiranja.

Nemačka je najavila da će doprineti fondu početnim investiranjem u iznosu od 20 miliona EUR za implementaciju novog okvira, Francuska 400.000, a iz novog QuickStart Programa (QSP) biće obezbeđeno oko 2.5 miliona EUR.

Usvojena je i Rezolucija o naročito opasnim pesticidima (HHP) kojom se osniva Globalna Alijansa za HHP, kao i Rezolucija o rodnom pristupu sa ciljem promovisanja i osnaživanja jednakosti žena i devojaka u upravljanju hemikalijama i otpadom.

Jedan od važnih rezultata ove konferencije je i usvajanje Rezolucije o prioritetnim pitanjima, odnosno hemikalijama koje izazivaju zabrinutost (Issues of concern-IoC), u kojoj je predviđeno da će se sprovesti evaluacija već postojećih pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama i uraditi preporuke na narednoj međunarodnoj konferenciji.

Novi okvir sadrži pet strateških ciljeva: 1) Pravni okviri, institucionalni mehanizmi i izgradnja kapaciteta za bezbedno i održivo upravljanje hemikalijama kroz ceo životni ciklus biće uspostavljeni; 2) Adekvatno znanje, podaci i informacije biće dostupne svima kako bi se omogućilo donošenje informisanih odluka i akcija; 3) Prioritetna pitanja koja izazivaju zabrinutost biće identifikovana, prioritizovana i rešavana; 4) Bezbednije alternative, inovativna i održiva rešenja u lancu snabdevanja, odnosno vrednosnom lancu će biti dostupna kako bi benefiti očuvanja zdravlja i životne sredine bili maksimalno iskorišćeni, a rizici sprečeni, odnosno u slučajevima gde to nije moguće, smanjeni; 5) Efikasnija implementacija će biti postignuta povećanom i efektivnom mobilizacijom resursa, saradnjom, izgradnjom kapaciteta i integrisanjem u sve relevantne procese odlučivanja.

U okviru svakog od ovih strateških ciljeva, usvojeno je veliki broj specifičnih ciljeva (targets), među kojima je i cilj koji se odnosi na smanjenje, odnosno zabranu izvoza hemikalija koje su zabranjene na nacionalnom nivou, uključujući i naročito opasne pesticide iz zemalja proizvođača u zemlje u razvoju i zemlje u tranziciji.

Takođe je usvojeno nekoliko specifičnih ciljeva koji se odnose na transparentnost i dostupnost informacija o štetnim hemikalijama u materijalima i proizvodima unutar i izvan lanca snabdevanja, kao što su građani, odnosno potrošači, kao i subjekti koji upravljaju otpadom, npr. recikleri. Na ciljevima koji se odnose na transparentnost o prisustvu hemikalija u proizvodima je značajno doprineo nevladin sektor, uključujući tim EURENI projekta i IPEN mreža pravovremenim intervencijama u toku diskusija i pregovora.

Izvor: ALHem

Tagovi

Podelite na društvenim mrežama

SRDA preporučuje